top of page
Search

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด. ต้อนรับสหกรณ์ชุมนุมจังหวัดตรังเข้าศึกษาดูงาน

สหกรณ์ชุมนุมจังหวัดตรังได้เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการของการยางแห่งประเทศไทย หลักสูตร "ศึกษาดูงานสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง" ณ บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด.



5 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page