top of page

ปันรัก ปันเสื้อ เพื่อน้อง

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด จัดกิจกรรม CSR : "ปันรัก ปันเสื้อ เพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านควนตม อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ โดย คุณครรชิต มงคลสินธุ์...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด จัดกิจกรรม CSR : "ปันรัก ปันเสื้อ เพื่อน้อง"

ณ โรงเรียนบ้านควนตม อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ โดย คุณครรชิต มงคลสินธุ์ กรรมการบริษัท

แอล.ที.การยาง จำกัด และพนักงาน LTR ได้มอบ เสื้อกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนตม

เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อ.ช้างกลาง

จ.นครศรีธรรมราช (ช้างกลางเกมส์ '66) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา รู้จักกฎ

กติกา รู้แพ้รู้ชนะ รักสามัคคีและรู้จักการให้อภัย ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่

เติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับชุมชนและสังคม

 Gallery

bottom of page