top of page
Search

สำนักวิจัย เศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ

Updated: Jul 27, 2023

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ได้มีโอกาสต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่สำนักวิจัย เศรษฐกิจการเกษตรกรุงเทพฯในด้านการผลิตยางแผ่นรมควันและการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตยางแผ่นรมควัน ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา ยางแผ่นรมควัน"
458 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page