top of page
Search

ขอขอบคุณ หน่วยธุรกิจการยางแห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด ขอขอบคุณ หน่วยธุรกิจการยางแห่งประเทศไทย โดยคุณสานิตย์ แก้ววังสัน ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ กยท คุณจีรนัย หอมเกตุ รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ กยท คุณธช สิงหพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมการะบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อนของ บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด29 views0 comments
bottom of page